O programie

 

 


 
Projekt „Podnoszenie jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”, powstał w odpowiedzi na potrzebę rozwoju zawodowego lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, obowiązku kształcenia ustawicznego, poprawy jakości udzielanych świadczeń i funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą którego głównym celem jest opracowanie oraz wdrożenie modelu podnoszenia jakości opieki poprzez szkolenia liderów oraz tworzenie i prowadzenie grup rówieśniczo-partnerskich.

 


 
Regularnie odbywające się spotkania grup prowadzone przez przeszkolonych liderów posiadających zdolności zarządcze oraz predyspozycje do pracy pozwolą uczestnikom na rozwój zawodowy, poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności.
Dzięki temu lekarze będą mogli w swoich podmiotach wprowadzać rozwiązania poprawiające jakość opieki, a ich doświadczenia posłużą do opracowania rozwiązań organizacyjnych dla całego systemu ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 


 
Projekt współfinasowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 


 
Łączna wysokość kosztów całkowitych projektu wynosi 2 665 831,10 zł i obejmuje dofinasowanie ze środków europejskich w kwocie 2 246 762,45 zł co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

 


 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUP RÓWIEŚNICZO-PARTNERSKICH