Polityka prywatności i plików cookies

(załącznik nr 1)

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Liderów i członków Grupy oraz wykorzystania plików cookies, w związku z korzystaniem przez nich z platformy pod adresem www.spotkania.liderzy.edu.pl(dalej „Serwis”).


I. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administrator Danych OsobowychAdministratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu, jest: 1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki ul. Kazimierza Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, a także
 3. ZiZ Centrum Edukacji spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie na zasadach określonych poniżej:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:
 1. Administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.);
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1, z późn. zm.).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Podnoszenie jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
 5. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministrowi Zdrowia mającemu siedzibę przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt - Departamentowi Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu : Instytutowi Medycyny Wsi mającemu siedzibę przy ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin oraz Z i Z Centrum Edukacji sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.
 6. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzez Instytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych.
 7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 8. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 12. Można skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@imw.lublin.pl lub z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@mfipr.gov.pl.
 13. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO.
 14. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie oraz monitoringu dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko, PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze: „Zbiór danych osobowych z ZUS”. Dla tego zbioru maja zastosowanie informacje jak powyżej
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez ZiZ Centrum Edukacji:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych jest ZiZ Centrum Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372884, NIP: 6751441883, kapitał zakładowy 58.000,00 zł; z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pod podanym adresem e-mail: kontakt@liderzy.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
  ZiZ Centrum Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków;\
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • w przypadku zawarcia umowy – w celu jej realizacji; umowa związana jest z realizacją poszczególnych zadań w ramach projektu unijnego pn. „Podnoszenie jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”, organizowanego przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Kazimierza Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (dalej: Projekt),
  • realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z rozliczaniem zawartych umów, w szczególności podatkowych,
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią,
  • marketingowym – o ile została wyrażona odrębna zgoda.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 4. Dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom prowadzącym obsługę Administratora księgową, prawną, informatyczną, a także współpracownikom zaangażowanym w realizację Projektu;
 5. Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Projekcie;
 7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mogą Pastwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w formie profilowania;
 9. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Projektu, jak również przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych wynikających z przepisów prawa, a także przez okres realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Dane osobowe przetwarzane w zakresie zgody na działania marketingowe przetwarzane będą do czasu jej odwołania.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki z siedzibą w Lublinie:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki przy ul. Jaczewskiego 2 w Lublinie w wykonaniu przepisu prawa informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki przy ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, NIP 7120103781, REGON 000288521, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając korespondencję na adres ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin lub osobiście. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Paweł Wierzba, e-mail: iod@imw.lublin.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji Projektu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Projekcie.
 4. dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom upoważnionym przez administratora.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych oraz ustawowych Instytutu Medycyny Wsi, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), a także przez okres realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Dane osobowe przetwarzane w zakresie zgody na działania marketingowe przetwarzane będą do czasu jej odwołania.
 6. przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 7. mają Państwo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochronny Danych Osobowych.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w formie profilowania.
 9. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

II. PLIKI COOKIES

Słownik pojęć

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem, jak też korzystać z innych usług.
Usługodawca – ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-8, REGON 121417864, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000,00zł.
Serwis – platforma internetowa dostępna w domenie www.spotkania.liderzy.edu.pl którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z usług oferowanych przez Usługodawcę.
Cookies/pliki Cookies – są to niewielkie informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

Pliki Cookies

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 • późniejszego skojarzenia Użytkownika (jednak bez przetwarzania jego danych osobowych) w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik (jednak bez przetwarzania jego danych osobowych) korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 • „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „własne” - zamieszczane przez Serwis;
 • „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;
 • Google cookies
 • Google Analytics cookies

Mechanizm działania Cookies w Serwisie

Serwis wykorzystuje pliki Cookies, które ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (po kliknięciu w nazwę przeglądarki zostaniesz przekierowany na jej stronę internetową):

 • Google Chrome;
 • Internet Explorer;
 • Microsoft Edge;
 • Mozilla Firefox;
 • Opera;
 • Safari.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Google Analytics

W naszym Serwisie korzystamy z Google Analytics - usługi analizy internetowej, na podstawie naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu poznania Użytkowników naszego Serwisu i zoptymalizowania naszej oferty dla tych Użytkowników (cele marketingowe i optymalizacyjne).

Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics używa Cookies w celu przeanalizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego Serwisu. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z naszego Serwisu są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Ze względu na aktywację anonimizacji IP, adres IP Użytkownika zostaje wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony.

Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszego Serwisu, tworzenia raportów dotyczących aktywności w Serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszego Serwisu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies, dostosowując odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki, co może jednak spowodować, że możesz nie być w stanie wykorzystać wszystkich funkcji Serwisu w pełnym zakresie.

Użytkownik może również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez Cookies i związanych z korzystaniem przez niego z naszego Serwisu (łącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, instalując wtyczkę udostępnioną przez Google (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat warunków ochrony danych można znaleźć pod adresem (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Dodatkowe informacje

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak Google w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku, z czym ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem ze takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności i polityki plików cookies poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności i plików cookies w naszym Serwisie. Po dokonaniu zmiany Polityka prywatności i plików cookies ukaże się w Serwisie z nową datą.