Regulamin

 
§1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Grupa – utworzona i prowadzona przez Lidera grupa rówieśniczo – partnerska, w skład której wchodzą lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tekst jedn. z 9 stycznia 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 172);
 2. Lider – lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, który ukończył szkolenie dla liderów na podstawie odrębnej umowy zawartej z Organizatorem;
 3. Organizator – ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 6751441883, REGON 121417864, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000,00 zł, Organizator działa na zlecenie Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Kazimierza Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin w ramach realizacji Projektu
 4. Projekt – projekt unijny pn. „Podnoszenie jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej” organizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Kazimierza Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
 5. Przerwa – czasowe zaprzestanie pracy Serwisu albo jego poszczególnych podstron lub funkcji, które będzie potrzebne ze względów technicznych, m.in. w związku z prowadzonymi konserwacjami, modyfikacjami lub naprawami Serwisu;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;
 7. Serwis – platforma internetowa prowadzona przez Organizatora pod adresem: www.spotkania.liderzy.edu.pl
 8. Siła Wyższa – jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym lub przypadkowym, na które Organizator i Użytkownik nie mają wpływu lub nie mogą mu zapobiec, obejmujące między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, ograniczenia związane z epidemią;
 9. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, na zasadach określonych w Regulaminie;
 10. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określone w Regulaminie, świadczone przez Organizatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;
 11. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu;
 
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności zasady funkcjonowania Serwisu, sposób i warunki zawierania Umów oraz warunki dostępu do treści i korzystania z Serwisu.
 2. Właścicielem Serwisu jest Organizator:
  Adres do korespondencji (reklamacji): ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków
  Dane do bieżącego kontaktu z Organizatorem:
  e-mail: kontakt@liderzy.edu.pl
  numer telefonu: 12 422 09 20
 
§3. USŁUGI
 1. Za pośrednictwem Serwisu, Organizator umożliwia realizację spotkań Grupy, realizowanych w ramach Projektu przez Organizatora na zlecenie Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Kazimierza Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin.
 2. Serwis składa się z:
  • części otwartej, dostępnej dla każdego bez wymogu logowania, zawierającej ogólne założenia Projektu,
  • części zamkniętej, dostępnej po zalogowaniu, wskazanej w ust. 3 poniżej.
 3. Za pośrednictwem Serwisu Organizator świadczy Usługę udostępniania na żądanie Użytkownika treści Serwisu, poprzez następujące funkcjonalności:
  • Moduł rejestracji i logowania Lidera.
  • Moduł Lidera zapewniający poniższe funkcjonalności:
   • formularz rejestracji Grupy,
   • formularz rejestracji członków Grupy,
   • przegląd członków Grupy,
   • kalendarz umożliwiający planowanie spotkań Grupy,
   • przegląd i wybór tematu (z wcześniej opracowanych) na spotkania Grupy,
   • dostęp do materiałów wybranego tematu,
   • udostępnianie wybranych materiałów członkom Grupy,
   • formularz rejestracji odbytego spotkania Grupy,
   • system powiadamiania sms-em wszystkich członków Grupy o spotkaniu tydzień przed spotkaniem i w dniu spotkania,
   • potwierdzanie sms-em udziału w spotkaniu Grupy,
   • sporządzenie raportu ze spotkania Grupy,
   • możliwość pobierania materiałów udostępnionych przez administratora,
   • przekazywanie dokumentów ze spotkania do akceptacji Organizatora.
  • Moduł logowania dla członka Grupy stworzonej przez Lidera (po raz pierwszy po otrzymaniu od Lidera linku rejestracyjnego, następnie z zastosowaniem indywidualnych danych logowania).
  • Moduł członka Grupy:
   • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
   • dostęp do materiałów udostępnionych przez Lidera (materiałów źródłowych oraz dedykowanych wykładów)
   • oznaczanie udziału w spotkaniu Grupy,
   • system podglądu zliczanych punktów edukacyjnych za udział w poszczególnych spotkaniach Grupy,
   • system przygotowania dyplomów wraz z liczbą zdobytych podczas spotkań Grupy punktów edukacyjnych.
 4. Usługi, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu świadczone są nieodpłatnie.
 5. Użytkownik może korzystać z Usług oferowanych w Serwisie w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 Regulaminu.
 6. Organizator świadczy Usługi w języku polskim.
 
§4. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, treścią Regulaminu oraz zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 2. W celu korzystania ze Serwisu Użytkownik powinien dysponować następującym wyposażeniem:
  • komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) połączone z Internetem i posiadające oprogramowanie umożliwiające dostęp do Serwisu;
  • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies.
 3. Korzystanie z Serwisu w zakresie modułów dostępnych wyłącznie dla Lidera lub członków Grupy wymaga rejestracji w Serwisie.
 4. Organizator ma prawo do wprowadzenia Przerwy. O planowanej Przerwie, która może wpłynąć na normalne korzystanie z Serwisu Organizator poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie informacji o planowanej Przerwie w Serwisie.
 5. W sytuacji awarii Serwisu Organizator dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia funkcjonalności Serwisu.
 
§5. ZAWARCIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY
 1. Umowa o świadczenie Usług pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, polegających na dostępie do treści niewymagających logowania, zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia przeglądania treści Serwisu przez Użytkownika, a wygasa z chwilą zaprzestania korzystania z Usług.
 2. Umowa o świadczenie Usług pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, polegających na dostępie do treści wymagających logowania, zostaje zawarta w chwili założenia konta Użytkownika w Serwisie, a wygasa z chwilą zaprzestania uczestnictwa w Projekcie.
 

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami o charakterze Siły Wyższej;
  • niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań z Umowy w zakresie spowodowanym niewywiązaniem się ze zobowiązań przez Użytkownika, w tym między innymi niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie Serwisu;
  • treści wprowadzone do Serwisu przez osoby trzecie.
 
§8. DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES
 1. W związku ze świadczeniem Usług przetwarzane są dane osobowe Użytkowników.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz dotyczące plików cookies zamieszczono w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 
§9. REKLAMACJE
 1. Zgłoszenie reklamacji Usług możliwe jest drogą elektroniczną na adres: kontakt@liderzy.edu.pl, jak również pisemnie na adres Organizatora: ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis sprawy.
 3. Organizator jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 
§ 10. PRAWA WŁASNOŚĆI INTELEKTUALNEJ
 1. Wszelkie materiały udostępnione w Serwisie (Materiały), podlegają ochronie prawnej i mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z Regulaminem w zakresie realizacji Projektu.
 2. Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są Materiały.
 3. Użytkownikowi zabrania się dostarczania za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych, naruszających zasady współżycia społecznego lub obyczajności, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści, wulgarnych, nieprawdziwych, mogących wprowadzać w błąd, zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie czy naruszających prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię Organizatora.
 4. Właścicielem praw do Serwisu, w tym praw autorskich jest Organizator. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne strony www Serwisu, w szczególności kody HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej, w szczególności z punktu widzenia praw autorskich, które posiada Organizator. Powyższe dotyczy także wszelkich materiałów i utworów, które będą udostępniane lub przekazywane Użytkownikom w ramach świadczenia Usług. Udostępnienie lub przekazanie takich materiałów Użytkownikom nie oznacza udzielenia lub przeniesienia praw do tych elementów, chyba że co innego będzie wynikać z wyraźnego oświadczenia Organizatora.
 5. Kopiowanie, przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów lub danych dostępnych w Serwisie wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora. Zabronione jest w szczególności pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach i portalach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający interes Organizatora.
 
§11. ZAGROŻENIA
 1. Użytkownik, tak jak każda inna osoba korzystająca z Internetu, podlega zagrożeniom w związku z korzystaniem z Internetu. Podstawowym zagrożeniem każdego Użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych, zaleca się, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer (lub inne urządzenie), który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu korzystania z Serwisu, w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (tzw. firewall) i stale go aktualizował.
 2. Organizator informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Organizatora (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika.
 3. Organizator informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.
 
§ 12. ZMIANA REGULAMINU
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności w przypadku:
  • zmiany warunków technicznych funkcjonowania Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
  • zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do funkcjonowania Serwisu, w tym dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń;
  • wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Serwisu;
  • Siły Wyższej;
  • zmian formalnych lub organizacyjnych Organizatora mających wpływ na funkcjonowanie Serwisu;
  • zmian zasad (w tym otrzymania dodatkowych lub zmienionych wytycznych) dotyczących lub związanych z realizacją Projektu.
 2. O zmianie Regulaminu i jej zakresie Organizator poinformuje Użytkownika przez zamieszczenie stosownej informacji na stronach Serwisu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Usługi świadczone przed datą jej wejścia w życie.
 
§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Dla celów wykonania Regulaminu oraz Umowy, zastosowanie ma prawo polskie.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Organizator stale i nieodpłatnie udostępnia Regulamin w Serwisie w tym przed zawarciem Umowy, a także na żądanie Użytkownika w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20 kwietnia 2021